Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nieborow.pl

Treść strony

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej - Uchwała Nr XLV/151/06 z dn. 24 maja 2016

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

                                                 Postanowienia ogólne

           § 1. Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej   w  Nieborowie zwana dalej „biblioteką” działa na podstawie:
1)  ustawy   z    dnia 27 czerwca  1997 r. o bibliotekach / Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn, zm./;
2)  ustawy  z  dnia   25   października   1991 r.   o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm./;
3)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./;
4)  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych   / Dz. U. Nr 249,poz. 2104 z późn. zm./;
5)  postanowień niniejszego Statutu.
            § 2.1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest  Gmina    Nieborów.
           2. Siedzibą biblioteki jest miejscowość Nieborów, a obszarem jej działania  Gmina Nieborów.
           3.  Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem „Gminna Biblioteka Publiczna  im. Marii Konopnickiej w Nieborowie”.
                                                   
                                             Cele i zadania biblioteki

           § 3. 1. Biblioteka jest  publiczną biblioteką Gminy Nieborów. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu  i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności  gminnej oraz  dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego  na terenie Gminy. Przygotowuje społeczność lokalną do odbioru i tworzenia  wartości kulturowych.
         2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.
         § 4.  Do szczegółowego  zakresu działań biblioteki należy:
1) gromadzenie,   opracowywanie   materiałów  bibliotecznych służących  rozwijaniu czytelnictwa  oraz   zaspokajaniu   potrzeb   informacyjnych i samokształceniowych;
2) pełnienie   funkcji     ośrodka      informacji     biblioteczno – bibliograficznej, gromadzenie  piśmiennictwa   oraz   wszelkich materiałów  dokumentujących dorobek kulturowy, gospodarczy i naukowy Gminy;
3) udostępnianie zbiorów na miejscu,  wypożyczanie na zewnątrz,  prowadzenie  wymiany międzybibliotecznej;  
4)  organizowanie   czytelnictwa    i   udostępnianie  materiałów  bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
5) tworzenie   i    udostępnianie    własnych    komputerowych    baz      danych,  katalogowych, bibliograficznych  i faktograficznych;
6) udzielanie   podstawowej    pomocy    metodycznej,  organizowanie   szkoleń,   warsztatów       doskonalenia      zawodowego,       wymiana    doświadczeń bibliotekarskich    oraz  sprawowanie  nadzoru  merytorycznego nad   prawidłowym  realizowaniem     zadań  statutowych  przez  sieć   bibliotek  publicznych na terenie Gminy;
7) organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki  oraz upowszechnianiu  dorobku kulturowego Gminy;
8) organizowanie imprez  artystycznych, rozrywkowych i turystycznych;
9)  współdziałanie  z  bibliotekami   innych sieci,  instytucjami   i organizacjami w  zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania  
     potrzeb oświatowych i kulturalnych  społeczności lokalnej.
   
      § 5.  Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego i zadań zleconych doraźnie przez organy Gminy.

     §  6.  Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci , filie biblioteczne jak również inne komórki organizacyjne  zaspokajające potrzeby kulturalno -  oświatowe użytkowników.

Organy biblioteki i jej organizacja

       § 7. 1. Na czele biblioteki stoi  dyrektor,   który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest odpowiedzialny za zarządzanie biblioteką.
       2. Dyrektora  zatrudnia i zwalnia  Wójt Gminy Nieborów.
       3. Czynności z zakresu prawa pracy łącznie  z przyznaniem wynagrodzenia w stosunku do dyrektora wykonuje  Wójt Gminy Nieborów.
       4. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia  dyrektor biblioteki.
       5. Czynności z zakresu prawa pracy łącznie z przyznaniem wynagrodzenia w stosunku do pracowników  wykonuje dyrektor biblioteki.
      
       § 8.  Dyrektor  i pracownicy biblioteki winni posiadać kwalifikacje zawodowe  odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.
        § 9. 1. Do obowiązków dyrektora w szczególności należy:
1)    kierowanie bieżącą działalnością biblioteki ;
2)    organizowanie imprez kulturalnych ;
3)    dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność biblioteki;   
4)    terminowe przygotowywanie oraz przedkładanie planu finansowego biblioteki i sprawozdań z jego realizacji.
       2. Dyrektor biblioteki ponosi odpowiedzialność za działalność biblioteki ,    w tym za:
1) właściwą organizację pracy biblioteki;
2)  dyscyplinę pracy  oraz przestrzeganie przepisów w zakresie prawa pracy.
    
       § 10.   Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki, a także zasady i warunki korzystania z biblioteki  określa regulamin  nadany przez dyrektora  po zaopiniowaniu  Wójta.

      § 11. Gminna Biblioteka  Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie  wraz z filiami w Arkadii, Kompinie i Bobrownikach wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.
      
      § 12.  Przy bibliotece i filiach mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje powoływane w oparciu o odrębne  przepisy.

      § 13. Nadzór nad organizacją  i  funkcjonowaniem  biblioteki  sprawuje Wójt Gminy Nieborów.
       
      § 14. Nadzór merytoryczny nad działalnością  biblioteki  sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu oraz  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi.
       
                                    Gospodarka finansowa biblioteki
 
      § 15.   Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie jako instytucja kultury samodzielnie  gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi  samodzielną gospodarkę finansową  w ramach posiadanych środków na zasadach określonych  dla instytucji kultury.
       
       § 16.   Źródłem finansowania biblioteki    jest :
1) dotacja z budżetu Gminy;
2)  dotacja od innych podmiotów;
3) uzyskiwane    przychody    z    prowadzonej    działalności,    a   mianowicie:  wydawnictw, kiermaszów, wynajmu lokali, innych usług i opłat związanych  z działalnością statutową .

       § 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora uwzględniający wysokość dotacji  z budżetu Gminy.
      2. Nadzór nad prawidłowością prowadzonej gospodarki finansowej sprawuje Organizator.
                                          

                               Postanowienia końcowe

          § 18.  Zmiany w Statucie Biblioteki mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Czapnik
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Andrzej Czapnik
  data publikacji: 2019-02-18 14:13
 • zmodyfikował: Andrzej Czapnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 14:15

Uchwała Nr XXI/91/08

U C H W A Ł A    NR XXI/91/08  RADY GMINY   NIEBORÓW z dnia  25 stycznia 2008 r.

w sprawie  utworzenia filii  Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie oraz zmiany uchwały Nr XLV/151/06 Rady Gminy w Nieborowie  z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie przekształcenia  jednostki  budżetowej  Gminnej  Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie w gminną instytucję kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.        Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;       z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218),  art. 8, ust. 2, pkt 2,  art. 11, ust. 1 i 3  ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.   o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. NR  220, poz. 1600) art. 9 ust. 1 i 2, art. 13  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr  13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz.1658 ) uchwala:
          
          § 1. Z  dniem 1 marca  2008 roku tworzy się  filię Gminnej Biblioteki Publicznej  im. Marii Konopnickiej w Nieborowie w miejscowości Bełchów.
         
          § 2.   W Statucie  Gminnej Biblioteki Publicznej  stanowiącym    załącznik    do    Uchwały    Nr XLV/151/06    Rady  Gminy    w    Nieborowie    z    dnia     24   maja 2006 r.     w sprawie  przekształcenia jednostki budżetowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie  w gminną instytucję kultury o nazwie Gminna Biblioteka publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie ( Dz.Urz. Województwa Łódzkiego Nr 220, poz. 1718)  wprowadza się następującą zmianę:
§ 11. otrzymuje     brzmienie:   
„  § 11. Gminna  Biblioteka  Publiczna   im. Marii  Konopnickiej   w  Nieborowie   wraz   z  filiami  w   Arkadii,   Bełchowie, Bobrownikach  i  Kompinie wchodzi   w  skład  ogólnopolskiej sieci bibliotecznej”.
    
        § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
        
        § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Czapnik
  data wytworzenia: 2019-02-18
 • opublikował: Andrzej Czapnik
  data publikacji: 2019-02-18 14:33
 • zmodyfikował: Andrzej Czapnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-18 14:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6416
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-18 14:33:02