Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nieborow.pl

Treść strony

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie
 

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

  1.   Korzystanie ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie , zwanej dalej Biblioteką, ma charakter powszechny i jest bezpłatne z wyjątkiem opłat określonych w niniejszym Regulaminie.

  2.   Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.

  3.   Zbiory Biblioteki udostępniane są:
a) prezencyjnie,
b) drogą wypożyczeń indywidualnych .


 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

§ 2

1.   Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest zapisanie/zrejestrowanie się w jednej z placówek bibliotecznych Sieci Bibliotek Gminy Nieborów

2.   W celu zapisania/zarejestrowania się  należy:

a)   okazać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, nr PESEL oraz adresem zamieszkania,

b) dokonać  samodzielnego założenia konta w bibliotece on-line w systemu SOWA. Tożsamość czytelnika podlega ostatecznej weryfikacji podczas wizyty w bibliotece.

c)   podpisać  Kartę Zobowiązania co stanowi oświadczenie do przestrzegania Regulaminu.

3.   W  przypadku osoby niepełnoletniej do 15 roku życia Kartę Zobowiązania   podpisuje prawny opiekun dziecka.

4.   Osoba niepełnoletnia  – powyżej 15 roku życia może zapisać się do Biblioteki bez pisemnego poręczenia opiekuna prawnego.

5.   Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu oraz danych osobowych wyszczególnionych w Karcie Zobowiązania.

7. Dane, o których mowa w ust. 2, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom. Powyższe unormowania nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 3

1.     Ze zbiorów Biblioteki nie mogą korzystać:

a)   osoby pozbawione prawa korzystania ze zbiorów bibliotecznych na mocy niniejszego Regulaminu,

b)   osoby, które swoim zachowaniem zakłócają pracę czytelnikom i dezorganizują pracę Biblioteki,

c)    osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

WYPOŻYCZENIA

§ 4

1.   Wypożyczenie materiałów bibliotecznych następuje po zdalnej rezerwacji i  dokonaniu zamówienia wybranych pozycji lub  wyszukanych bezpośrednio w bibliotece .

§ 5

2.   Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

a)   jeśli czytelnik nie jest mieszkańcem powiatu łowickiego,

b)   przy wypożyczaniu szczególnie cennych materiałów, rzadkich lub trudnych do nabycia.

3.   Kaucje nie są pobierane od czytelników nie będących mieszkańcami powiatu łowickiego, a uczęszczających do szkół lub zatrudnionych na terenie powiatu.

4.   Kaucje pobierane są w zryczałtowanej wysokości 20,00 zł za każdy wypożyczony egzemplarz. W przypadku szczególnie cennych materiałów bibliotecznych pobiera się kaucję w kwocie co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).

5.   Po upływie roku od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja przechodzi na rzecz Biblioteki i zostaje przeznaczona na cele statutowe.

§ 6

1.   Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć  do 10 książek lub innych materiałów bibliotecznych.

2.   Zbiory biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 34 dni (kalendarzowe). Przedłużenie terminu zwrotu (prolongata) może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli pozycja została zamówiona przez innego czytelnika.

3.   Czytelnik może samodzielnie zamawiać i rezerwować materiały oraz dokonywać prolongaty drogą elektroniczną.

4.   Pozycje zamówione bądź zarezerwowane należy odebrać przed upływem 1 tygodnia od pozyskania informacji o ich dostępności.

§ 7

1.   Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 6 ust. 2 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,02 zł od egzemplarza, za każdy dzień po terminie zwrotu. Dodatkowo czytelnik ponosi koszty wynikające z wysłania mu przez Bibliotekę upomnienia zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym w Bibliotece.

2.   Wysokość kary naliczana jest automatycznie przez komputerowy system biblioteczny. Uiszczenie opłat za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych jest obowiązkowe i nie podlega umorzeniu.

3.   Czytelnik który, pomimo monitowania, odmawia zwrotu tych materiałów lub uiszczenia opłat, nie ma prawa korzystania ze zbiorów, a Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 8

 1.   Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych, powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 2.   Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany:

a) dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz (tego samego lub nowszego wydania),

b) lub odkupić inny tytuł , nie mniejszej wartości (rynkowej), wskazany przez bibliotekarza,

c) bądź zapłacić odszkodowanie za zagubione albo zniszczone materiały biblioteczne w wysokości określonej przez bibliotekarza. Rzeczywistą ich wartość określa bibliotekarz na podstawie analizy cen antykwarycznych lub rynkowych.

3.  Jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość całego dzieła.

4.   Materiały biblioteczne, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW NA MIEJSCU

§ 9

  1.   Korzystanie ze zbiorów na miejscu bezpłatne.

  2.   Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną.

  3.   Prawo do korzystania z Księgozbioru Podręcznego mają wszyscy obywatele niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami Biblioteki.

  4.   Czytelnika obowiązuje wpisanie się do „Rejestru odwiedzin".

  5.   Torby oraz okrycia zewnętrzne należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.

  6.   Czytelnik składa bibliotekarzowi zamówienie na wybrane materiały biblioteczne.

 7.  Kwerendy zgłaszane przez czytelników realizowane są na bieżąco.
W szczególnych przypadkach mogą być zrealizowane w późniejszym terminie.

  8.   Książki, roczniki czasopism archiwalnych i dokumenty życia społecznego podaje bibliotekarz.

 9. Z bieżących numerów czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

 10.Jednorazowo można korzystać z pięciu książek lub innych materiałów bibliotecznych.

 11.Czytelnik może poprosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

 12.Przed opuszczeniem Biblioteki użytkownik zwraca książki lub inne materiały biblioteczne.

  13.Zbiorów, z których korzysta się na miejscu, nie wolno wynosić na zewnątrz.

§ 10

 1.Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych na zewnątrz. Książki wypożyczane są na  weekend lub maksymalnie na okres jednego tygodnia. Można jednorazowo wypożyczyć do 3 książek.

USŁUGI REPROGRAFICZNE

§ 11

1.   Istnieje możliwość, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim, wykonywania kopii ze zbiorów znajdujących się w Księgozbiorze Podręcznym. Wykonuje się je dla użytku własnego oraz na potrzeby naukowe, dydaktyczne i dokumentacyjne.

2.   Każdorazowo zgodę na wykonanie kopii wyraża bibliotekarz.

3.   Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:

a)   publikacji chronionych prawem autorskim,

b)   pełnego tekstu książek znajdujących się na rynku księgarskim,

c)    książek i czasopism znajdujących się w złym stanie lub nie nadających się do kopiowania z innych powodów.

4.   Bibliotekarz może wyrazić zgodę na wykonanie na potrzeby własne czytelnika skanów z Księgozbioru Podręcznego. Mogą one mieć postać elektroniczną lub wydruku komputerowego.

5.   Za zgodą bibliotekarza czytelnik może wykonać na własne potrzeby, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim, zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego materiałów z Księgozbioru Podręcznego. Wykonywanie zdjęć odbywa się wyłącznie pod nadzorem bibliotekarza i nie może zakłócać warunków korzystania ze zbiorów innym czytelnikom.

6.   Usługi reprograficzne są odpłatne zgodnie z cennikiem opłat obowiązującym w Bibliotece.

7.   Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany opłat za usługi.

 PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

1.   Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek bibliotekarza.

3. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wprowadzania zwierząt, spożywania posiłków oraz korzystania z telefonów komórkowych.

4. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.

5. Rozstrzyganie spraw spornych nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Czapnik
    data wytworzenia: 2019-02-07
  • opublikował: Andrzej Czapnik
    data publikacji: 2019-02-07 14:18
  • zmodyfikował: Andrzej Czapnik
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-07 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4507
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-07 14:20:22