Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteki w Nieborowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.biblioteka.nieborow.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie z dnia 01 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie

 

Regulamin Organizacyjny

Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Nieborowie zwana dalej „Biblioteką”  jest instytucją kultury działającą na podstawie statutu nadanego uchwałą  nr XLV/151/06 Rady Gminy w Nieborowie  z dnia 24 maja 2006 r.

§ 2

Regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej
w Nieborowie zwany dalej „Regulaminem” określa organizację pracy i zasady kierowania Biblioteką, organizację wewnętrzną  Biblioteki oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych.

Rozdział II

Kierownictwo Biblioteki

§ 3

 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, zarządza oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor podlega służbowo Wójtowi Gminy Nieborów.
 3. Dyrektor organizuje pracę Biblioteki i odpowiada za całokształt jej działalności.
 4. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy  Głównego Księgowego.

§ 4

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. organizowanie działalności Biblioteki w sposób zapewniający realizację zadań statutowych,
 2. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych (tj. regulaminów, zarządzeń, poleceń, upoważnień),
 3. wykonywanie czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
 4. dbanie o prawidłowe zabezpieczenie mienia Biblioteki,
 5. zapewnienie warunków bhp oraz ochrony ppoż,
 6. sprawowanie nadzoru  i odpowiadanie za całokształt gospodarki finansowej Biblioteki,
 7. zarządzanie finansami Biblioteki i podejmowanie bieżących decyzji gospodarczych,
 8. prowadzenie polityki płacowej,
 9. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej,
 10. zatwierdzanie planu finansowego i decydowanie o zmianach w budżecie,
 11. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej,
 12. sprawowanie nadzoru nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej,
 13.  rozpatrywanie skarg i wniosków.

§ 5

Główny Księgowy współdziała z wydziałem finansowym Urzędu Gminy w Nieborowie,
w zakresie realizacji spraw związanych z finansami Biblioteki.

§ 6

Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Biblioteki zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 4. sporządzanie planów finansowych i sprawozdań z realizacji planów finansowych,
 5. sporządzanie sprawozdań statystycznych, deklaracji podatkowych (w tym dla GUS, ZUS, US),
 6. prowadzenie spraw kadrowo-płacowych (sporządzanie list płac i dokonywanie rozliczeń z US, ZUS, wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, zgłaszanie do ZUS i wyrejestrowanie z ZUS pracowników i członków rodzin, prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, wystawianie świadectw pracy),
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczenia urlopowego,
 8. nadzór nad kasą Biblioteki,
 9. prowadzenie archiwum Biblioteki,
 10. prowadzenie ewidencji i kontroli środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących majątek Biblioteki,
 11. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – prawo zamówień publicznych.

§ 7

Szczegółowe zadania pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności opracowane przez Dyrektora, znajdujące się w aktach osobowych pracowników biblioteki.

Rozdział III

Komórki organizacyjne

§8

 1. W Bibliotece mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:
 1. działy,
 2. filie,
 3. samodzielne stanowiska pracy,
 1. Dyrektor kształtuje wewnętrzną strukturę filii Biblioteki poprzez tworzenie, likwidację
   i przenoszenie stanowisk pracy z jednej filii do drugiej,
 2. W celu prawidłowej organizacji pracy Dyrektor może powołać kierownika filii,
 3. Kierownik filii odpowiada za prawidłową realizację zadań merytorycznych podległej filii.
 4.  Do zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników filii Biblioteki należą:
 1. koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej filii,
 2. planowanie pracy i prowadzenie sprawozdawczości,
 3. podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu obowiązków,
 4. szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami filii,
 5. przekazywanie informacji, poleceń i dyspozycji,
 6. udzielanie pomocy pracownikom podległej filii w realizacji zadań stałych
  i doraźnych,
 7. kontrola merytoryczna i formalna pracy filii,
 8. opiniowanie doboru obsady podległej filii, wnioskowanie wysokości wynagrodzeń, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników,
 9. wyznaczanie zastępstwa pracownika w przypadku jego urlopu lub długotrwałej nieobecności,
 10. współpraca z innymi filiami Biblioteki w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii, wspólnych działań i inicjatyw.

§9

 1. Dział/Filia jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie nimi.
 2. W ramach Biblioteki Dyrektor może powołać zespół, zwany sekcją, do realizacji określonych zadań.
 3. W ramach Działu/Filii Dyrektor może utworzyć punkt biblioteczny.

§10

Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nie uzasadniającego powołania większej komórki organizacyjnej – działu/filii.

Rozdział IV

Wewnętrzna struktura organizacyjna Biblioteki

§ 11

W Bibliotece tworzy się następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów
 2. Dział Animacji, Promocji i Informacji,
 3. Dział Finansowo-Księgowy,
 4. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 5. Dział Informacji Turystycznej

§ 12

Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów

 1. Zadania w tym Dziale wykonują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich w zakresie określonym w indywidualnych zakresach czynności.
 2. W skład Działu gromadzenia i udostępniania zbiorów wchodzą następujące filie:
 1. Filia w Arkadii,
 2. Filia w Bełchowie,
 3. Filia w Bobrownikach,
 4. Filia w Kompinie
 5. Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie
 1. Do szczególnych zadań Działu Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów należą:

W zakresie udostępniania zbiorów:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu w tym: książek, filmów, audiobooków, regionaliów, czasopism zgodnie z postanowieniami Regulaminu Udostępniania Zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej im Marii Konopnickiej
  w Nieborowie,
 2. organizowanie udostępniania zbiorów osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym,
 3. prowadzenie wszystkich czynności związanych z prawidłową obsługa czytelników w programie bibliotecznym SOWA,
 4. wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie postępowania związanego ze zwrotem książek przetrzymywanych przez czytelników zgodnie z wewnętrznymi przepisami,
 5. prowadzenie dokumentacji punktu bibliotecznego,
 6. udzielanie niezbędnych informacji bibliotecznych i bibliograficznych, pomoc czytelnikom w korzystaniu z katalogu Biblioteki, katalogów innych bibliotek, dostępu do Internetowych zasobów www,

W zakresie gromadzenia i opracowywania:

 1. planowanie zakupów bibliotecznych, opracowywanie polityki gromadzenia zbiorów,
 2. zakup nowości oraz inne formy pozyskiwania zbiorów,
 3. opracowywanie i prowadzenie kartoteki regionalnej,
 4. opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej o zasięgu gminnym,
 5. opracowanie zbiorów w zakresie inwentaryzowania, pieczętowania i znakowania,
 6. prowadzenie dokumentacji bibliotecznej w tym protokołów wpływów, ubytków, sumarycznej, dokumentów GUS, sprawozdań i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. udział w selekcji, skontrum księgozbioru,
 8. uzgadnianie z księgowością biblioteki na koniec roku kalendarzowego stanu faktycznego księgozbioru tj. ilości i wartości,
 9. Analizowanie zapotrzebowania oraz prenumerata prasy,

W zakresie ochrony zbiorów i mienia:

 1. dbałość o prawidłowy układ książek na półkach,
 2. opracowanie techniczne zbiorów, systematyczna konserwacja zbiorów,
 3. dbałość o schludny wygląd biblioteki,
 4. zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń bibliotecznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad bhp i przepisów ppoż.

W zakresie organizacji pracy:

 1. planowanie i organizacja pracy,
 2. współpraca z innymi filiami
 3. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kulturalnymi, oświatowymi,
 4. stowarzyszeniami i zakładami pracy,
 5. promowanie oferty biblioteki,
 6. prowadzenie Czytelni Internatowej,

W zakresie  komputeryzacji i automatyzacji procesów bibliotecznych Biblioteki:

 1. zarządzanie siecią komputerową w bibliotece i filii,
 2. wdrażanie bibliotecznych systemów komputerowych,
 3. administrowanie systemem bibliotecznym SOWA,
 4. koordynowanie działań związanych z automatyzacją i komputeryzacją biblioteki i filii,
 5. informatyzacja procesów bibliotecznych,
 6. współpraca z informatykiem Urzędu Gminy,
 7. planowanie przekształceń w zakresie sieci, wymiany lub uzupełnienia sprzętu i programów komputerowych,
 8. czuwanie nad bezpieczeństwem danych osobowych,
 9. monitorowanie spraw związanych z zakupem, konserwacją oraz naprawą komputerów i sprzętu peryferyjnego,
 10. dokonywanie zakupu oprogramowania, licencji oraz pomoc i doradztwo w zakupie programów multimedialnych i ich udostępnianiu,
 11. kontrola i nadzór nad zgodnością oprogramowania z posiadanymi licencjami na wszystkich stanowiskach pracy,
 12. wykonywanie bieżącej archiwizacji baz danych i zasobów systemowych,
 13. inne zadania zlecone przez dyrektora Biblioteki związane z działaniem programów bibliotecznych i ich obsługą,
 14. opracowanie i realizacja strategii rozwoju komputeryzacji w Bibliotece.

Doskonalenie zawodowe:

 1. udział w szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez Bibliotekę, Powiatową Bibliotekę Publiczną  i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną,
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wiedzy ogólnej przez samokształcenie.

§ 13

Dział Animacji, Promocji i Informacji

 1. Zadania w tym dziale wykonują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich  w zakresie określonym w indywidualnych zakresach czynności.
 2. Dział Animacji, Promocji i Kultury podejmuje działania z zakresu promocji biblioteki w środowisku lokalnym, działań kulturalno-oświatowych oraz animacji czasu wolnego w szczególności:
 1. prowadzenie kampanii promujących Bibliotekę - jej usługi, zbiory i czytelnictwo,
 2. opracowanie planów działalności promocyjnej oraz kulturalno- oświatowej Biblioteki,
 1. organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturowego gminy.
 2. współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy Nieborów w zakresie wspierania edukacji szkolnej oraz form zagospodarowania czasu wolnego dzieci
  i młodzieży,
 3. promowanie działalności Biblioteki w sieci internetowej oraz w środowisku lokalnym (eventy, spotkania autorskie, wystawy, kiermasze książek, lekcje biblioteczne, itp.)
 4. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych, poszukiwanie mecenasów, sponsorów, darczyńców i innych źródeł w celu dofinansowania działalności statutowej Biblioteki.
 5. aktualizowanie strony internetowej facebook, redagowanie tekstów prasowych oraz utrzymywanie kontaktów z mediami,
 6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie popularyzacji książki, rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy i powiatu.

§ 14

Dział Finansowo - Księgowy

 1. Działem zarządza Główny Księgowy, który realizuje zadania zgodnie z zakresem czynności.
 2. W zakresie zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
 1. prowadzenie rachunkowości jednostki,
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. kontrola terminowości rozliczeń należności i zobowiązań
 4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 6. dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (zaliczki, znaczki,  faktury zakupu i sprzedaży,
 7. opracowywanie planu finansowego i czuwanie nad planowym jego wykorzystaniem,
 8. prowadzenie rozliczeń dotacji celowych i dotacji na działalność bieżącą Biblioteki,
 9. sporządzanie bilansów, sprawozdań finansowych i statystycznych, deklaracji podatkowych, analiz (w tym dla GUS, ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy),
 10. sporządzanie list płac i dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS,
 11. sporządzanie dokumentacji płacowej dla pracowników odchodzących na emeryturę, rentę lub inne świadczenia
 12. załatwianie spraw ubezpieczeniowych, rentowych, emerytalnych,
 13. wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia
 14. zgłaszanie i wyrejestrowanie do ZUS pracowników i członków rodzin,
 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń socjalnych, naliczanie odpisów i realizacja funduszu socjalnego,
 16. załatwianie spraw związanych z wyjazdami i przyjazdami służbowymi,
 17. prowadzenie ewidencji i kontroli środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących majątek Biblioteki.
 18. współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacji środków rzeczowych, a w szczególności wycena spisanych składników majątku i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcia w księgach rachunkowych tych różnic,
 19. współpraca ze wszystkimi komórkami w zakresie spraw finansowych, gospodarczych i odpowiedzialności materialnej pracowników Biblioteki.
 20. uzgadnianie wartości majątku Biblioteki, stanu przybytków i ubytków materiałów bibliotecznych i sprzętu,
 21. prowadzenie ewidencji i kontroli środków trwałych i przedmiotów nietrwałych stanowiących majątek Biblioteki.
 22. prowadzenie spraw wynikających z ustawy – prawo zamówień publicznych.
 23. nadzór nad kasą Biblioteki i związanych z tym rozliczeń
 24. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

§ 15

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 

 1. Zadania w tym dziale wykonuje administrator obiektu, pracownik gospodarczy oraz pracownicy w zakresie określonym w indywidualnych zakresach czynności.
 2. Dział Administracyjno-Gospodarczy spełnia wobec komórek organizacyjnych Biblioteki funkcje usługowe i pomocnicze w szczególności realizuje zadania w  zakresie:
 1. prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami bieżącymi, konserwacją i naprawą sprzętu,
 2. nadzór nad prawidłowym użytkowaniem urządzeń elektrycznych, grzewczych i wodociągowych.
 3. nadzór i przeprowadzanie drobnych napraw w ramach bieżącej konserwacji, a w przypadku stwierdzenia usterki wymagającej naprawy przez specjalistę powiadomienie Dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 4. prowadzenie efektywnej i zgodnej z przepisami prawa gospodarki materiałowej Biblioteki,
 5. zapewnienie przeglądów urządzeń bezpieczeństwa przeciw pożarowego Biblioteki oraz wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
 6. organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w tym sprzątanie przydzielonych powierzchni,
 7. dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki oraz terenu wokół budynku,
 8. prowadzenie dokumentacji gwarancyjnej, wykazu sprzętu i urządzeń znajdujących się w poszczególnych placówkach.

§ 16
Dział Informacji Turystycznej

 1. Zadania w tym dziale wykonują pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich  w zakresie określonym w indywidualnych zakresach czynności.
 2.  Działu Informacji Turystycznej podejmuje działania w zakresie:
 1. promocji Gminy Nieborów,
 2. działań kulturalno-oświatowych,
 3. animacji czasu wolnego,
 4. opracowywania i wydawania materiałów informacyjno promocyjnych o Gminie,
 5. udziału w imprezach promujących region (targi turystyczne, salony wystawiennicze, biesiady, pikniki itp.)
 6. współpracy z lokalnymi organizacjami z zakresu turystyki i rekreacji.
 1. Świadczy usługi obejmujące:
 1. ogólną informację o Gminie Nieborów,
 2. informację o bazie hotelowej i gastronomicznej na terenie Gminy Nieborów
 3. informację o wydarzeniach kulturalnych, sportowych odbywających się w gminie
 4. poradnictwo turystyczne,
 5. udostępnianie wydawnictw turystycznych (mapy, przewodniki turystyczne, albumy, książki itp.),
 6. ogólną informację o atrakcjach turystycznych w regionie.

§ 17

 1. Szczegółowe zadania pracowników Biblioteki określają indywidualne zakresy czynności opracowane przez Dyrektora, znajdujące się w aktach osobowych pracowników biblioteki.
 2. Indywidualny zakres obowiązków nie może być w sprzeczności z treścią zawartej z pracownikiem umowy o pracę.
 3. Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu czynności zawodowych mają powierzone mienie Biblioteki, winni złożyć odpowiednie oświadczenie o współodpowiedzialności materialnej – na ogólnych zasadach.

Rozdział V

Delegowanie uprawnień i obowiązków

§ 18

 1. W przypadku nieobecności Dyrektora w zakres praw i obowiązków Dyrektora wchodzi upoważniony przez niego pracownik Biblioteki,
 2. W szczególnych sytuacjach, podczas dłuższej nieprzewidzianej nieobecności Dyrektora Biblioteki, Wójt Gminy Nieborów może wydać zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Nieborowie, w którym określi zakres jego uprawnień i odpowiedzialności, ze wskazaniem terminu tego powierzenia.
 3. Delegowanie uprawnień i obowiązków odbywa się zawsze w formie pisemnej, z określeniem zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz za pisemnym potwierdzeniem osoby, która przyjmuje uprawnienia i obowiązki,
 4. W Bibliotece prowadzony jest „Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw” - wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, który znajduje się u Dyrektora.

Rozdział VI

Organizacja załatwiania skarg i wniosków

§ 19

 1. Bezpośredni nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor,
 2. W Bibliotece jest prowadzony „Rejestr skarg i wniosków” - wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Wszystkie skargi/wnioski pisemne podlegają rejestracji z wyjątkiem skarg anonimowych.
 4. Skargi/wnioski winny być załatwiane niezwłocznie, nie później niż w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 5. Udzielenie odpowiedzi na skargi są odnotowywane w rejestrze skarg i wniosków.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Nieborów, dn.02 stycznia 2015 r.

/Andrzej Czapnik /

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Czapnik
  data wytworzenia: 2019-02-06
 • opublikował: Andrzej Czapnik
  data publikacji: 2019-02-06 16:10
 • zmodyfikował: Andrzej Czapnik
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 16:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5440
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-06 16:11:38